چاپ دو کتاب شعر فعال حقوق زنان

چاپ دو کتاب شعر فعال حقوق زنان

 

هلالە سهرابی، شاعر، نویسندەی منتقد و فعال حقوق زنان اهل بوکان، اعلام کرد کە دو اثر شعری وی در روزهای اخیر بە چاپ رسیدە است.

 

این شاعر با انتشار پستی در صفحە اینستاگرامی خود نوشتە است کە، ”این دو اثر تحت عناوین (من ئێستا دۆزەخە، پیاڵەیەک ئۆقیانوس نیم بمڕێژی) توسط نشر گوتار بە چاپ رسیدە است.“

 

هلالە سهرابی در این رابطە اعلام کردە است: “شعر حاصل تجربەهای رنج یک شاعر است، گاه این رنجها را با خوانندگان شعر خود شریک است و گاه نیز این رنج ها را بە تنهایی بە دوش کشیدە”.

 

او اشعار این دو کتاب را در سالهای ١٣٩٠ تا ١٣٩٦ خورشیدی سرودە است و در سال جاری توانستە آنها را بە چاپ برساند.

 

هلالە سهرابی در سال ١٣٥٥ در شهر بوکان متولد شدە است، در خانوادەای فرهنگی چشم بە جهان گشودە و پدرش معلم و اهل قلم است این موضوع در رشد فکری وی تاثیر بسزایی داشتە است.در سال ۱۳۷۰ در سن پانزدە سالگی اولین شعر خود را سرودە و در سال۱۳۷٦ بە عضویت انجمن ادبی بوکان درآمدە است. هلالە سهرابی سوابق زیر را در کارنامەی هنری خود بە ثبت رساندە است:

 

نوشتن شعر بە زبان فارسی از سال ۱۳۷۰

نوشتن بە زبان کوردی از سال ۱۳٨۰

عضو انجمن ادبی بوکان

عضو انجمن مولوی سقز

عضو انجمن محوی سقز

عضو انجمن مولوی سنندج

عضو انجمن ئادان سنندج

چاپ اولین اثر در هفتەنامەی رصد بوکان ۱۳۷٨

چاپ اثر در کتاب گلچینی از شعر شاعران کورد ۱۳۷۹

چاپ اثر در هفتەنامەی هەوال کرکوک ۱۳۹٤

چاپ شعر و داستان کوتاە در هفتەنامەی سیروان ۱۳۹٤

چاپ شعر در هفتەنامەی بەیانی سنندج ۱۳۹٦

چاپ شعر در سایت اینترنتی قلم ۱۳۹۰

چاپ شعر در هفتەنامەی بانە شار ۱۳۹٦

چاپ داستان کوتاە در هفتەنامە کوردەواری۱۳۹٦